Zásady ochrany osobních údajů

Projekt BIKEDOO (dále i "my" nebo také "společnost") se zavazuje chránit vaše osobní údaje

1. Uživatel stránek www.bikedoo.cz (dále jen „Stránky“) bere na vědomí účel těchto Stránek, kterým je informování o projektu BIKEDOO - zejména nabízených produktech, jeho partnerech a participantech testování.

2. Uživatel bere na vědomí, že Stránky poskytují pouze orientační informace a nejsou právně závaznou nabídkou a jejich užití je zcela zdarma.

3. Uživatel Stránek vyplněním svého jména, příjmení a dalších dobrovolných informací do formuláře a zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami a zpracováním osobních údajů“ udílí souhlas obchodní společnosti KOMCIS PROFI, s.r.o., IČ: 29295882, se sídlem Vlčnovská 1937, 688 01, Uherský Brod  zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.C 71963 (dále jen „Společnost“), k tomu, aby byl Společností kontaktován s obchodní nabídkou, za účelem nabídky vyzkoušení produktu, s informacemi týkajícími se novinek o produktu, s informacemi o akcích, kde se bude produkt předvádět nebo testovat a o připravovaných nebo probíhajícíh projektech BIKEDOO nebo jeho partnerů.

4. Užitím Stránek a udělením plné moci se uživatel k ničemu nezavazuje a nevzniká mu žádná povinnost cokoliv hradit a může se rozhodnout nabídku společnosti odmítnout či na ni nijak nereagovat.

5. Uživatel zaškrtnutím pole „Souhlasím s podmínkami a zpracováním osobních údajů“ udílí souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Společnost je tak oprávněna uživateli zasílat obchodní sdělení na email, který uživatel uvedl.

6. Uživatel postupem dle předchozího bodu souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři na Stránkách, a to Společností jako Správcem pro účel stanovený níže.

7. Tento souhlas uživatel uděluje pro všechny údaje obsažené ve formuláři vyplněném na Stránkách, a to po celou dobu trvání Společnosti. Zároveň uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 (přístup k osobním údajům) a § 21 (ochrana práv subjektu údajů) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8. Uživatel byl se všemi částmi vyplňovaného formuláře seznámen a všechny údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuje je dobrovolně.

9. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány a zpracovávány za účelem možnosti komunikace a kontaktování uživatele a pro zasílání obchodních sdělení.

10. Sumarizované anonymizované údaje mohou být použity pro statistické údaje.

11. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické či právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení smluvního poměru, pracovního poměru nebo prací.

12. Přijetím těchto podmínek a používáním Stránek uživatel prohlašuje, že se s podmínkami seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi.